Kyrka eller förening

lennart_molin3Svenska Missionsförbundet blev i somras Svenska Missionskyrkan. Namnbytet ägde rum efter det att samfundet antagit ny konstitution med förslag till församlingsordning och stadgar för lokalförsamlingar. Ett skäl till dessa förändringar är att tydligare visa att det 125-åriga samfundet är en kyrka och inte längre ett samarbetsorgan för lokala missionsföreningar.

I linje med dessa förändringar har också Andreaskyrkan antagit ny församlingsordning och nya stadgar. Den kanske mest genomgripande förändringen för Andreaskyrkans del är att det öppnas för barnmedlemskap, dvs föräldrar kan begära att deras barn blir medlemmar t ex i samband med dop eller barnvälsignelse.

Vad är det för skillnad mellan att vara kyrka och förening?

Ordet kyrka betyder att det är något "som tillhör Herren". Det innebär att en kyrka är en gemenskap av dem som genom dopet och tron eller bara genom tron är förenade med Jesus Kristus. Kyrkan har inte sin grund i människors beslut, utan i att Kristus kallar de troende till tjänst och gemenskap. I kyrkan finns det människor med många olika åsikter. Det finns olika sätt att tro och olika uppfattningar om hur denna tro bör ta sig uttryck i handlingar. Så är det och det kan vara så genom att det inte är åsikterna som håller samman kyrkan, utan det är tron på att Jesus Kristus dött och uppstått som världens frälsare.

En förening å andra sidan är en sammanslutning som uppstår genom att människor har gemensamma idéer som de vill förverkliga. Det är de gemensamma målen och hur dessa mål skall förverkligas som utgör förutsättningarna för att en förening bildas och består.

Men, invänder någon, verksamheten i en kyrka måste ju också ledas och organiseras utifrån gemensamma mål. En församlings uppgift är t ex att förkunna evangeliet om Jesus Kristus, undervisa barn i den kristna tron och inbjuda till offentlig bön. För att det skall fungera krävs organiserat samarbete och gemensam planering.

Det är riktigt. Så här kan man se det.

Kyrkan liknas ofta vid en kropp, en levande organism. När denna bild utvecklas av Paulus, så liknar han oss alla vid lemmar (med-lemmar) och Kristus är kroppens huvud. Jag skulle också kunna tänka mig att Kristus kan kallas kroppens hjärta, dvs den som gör kroppen levande. Men när kroppen skall komma röra sig, komma i verksamhet och arbeta, då krävs det att alla delar i kroppen samverkar och drar i samma riktning. För detta behövs organisation.

Församlingskonstitutionen och stadgarna för Andreaskyrkan är instrument för att denna organisation skall bli smidig och effektiv. Men det är egentligen inte konstitutionstexterna med dess olika paragrafer som gör att Andreaskyrkan är en kyrka, utan det är tillhörigheten till Herren. Därför måste vi först påminnas om att en kyrka är "det som tillhör Herren".

Lennart Molin
vice ordförande