Ett samfund - En utmaning!

Som ny medlem i församlingen är jag nyfken på frågorna kring en gemensam framtid för samfunden Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet.

Olle_Alkholm_2_smallMålet att skapa den enade kyrkan härleds naturligtvis från Jesus bön om att kyrkan skall vara ett för att världen skall tro. Men hur startade dessa tankar att föra samman de tre samfunden? Jag ringer upp Olle Alkholm, kyrkosekreterare i Missionskyrkan.

Olle berättar att drömmen om en enda enad kyrka funnits med ända sedan Missionskyrkan bildades. Den nu aktuella processen är inte ny. Redan för 70 år sedan fördes långtgående diskussioner om en sammanslagning. Processen återupptogs på 60-talet, men inte heller då lyckades man nå ända fram. Sedan 2004 har arbetet tagit rejäl fart igen och nu har man kommit så långt att frågan om en gemensam kyrka är ute på remiss.

Helen Friberg, som är distriktsföreståndare i vårt distrikt Mälardalen har varit med att ta fram remissen. Hon har arbetat inom området "Relationer och nätverk" som har sett över vilka olika nationella och internationella samarbetsorganisationer, en del ekumeniskt och andra konfessionella, som de tre samfunden har.
Helen berättar att det blir fer organisationer som vi kommer att samarbeta med, och menar att det kommer att berika oss. Hon ser det som ett utökande av vänkretsen att få tillhöra fera sammanhang. Sedan återstår det att utforma hur representationen skall ske i de olika sammanhangen.

Helene_Friberg_smallNär det gäller det regionala arbetet i det nya samfundet berättar Helen att det är tänkt att delas in i regioner med en biträdande kyrkoledare i varje region.
Det innebär att våra distrikt inte kommer att finnas kvar i nuvarande form. Det viktiga är inte vad det kallas, men Helen poängterar att det är alldeles nödvändigt för en levande kyrka att organisera sig regionalt. Vi ska vara rädda om det goda vi har i vårt nuvarande distrikt och ta med dessa erfarenheter in i det nya. Det är viktigt att det regionala arbetet inte bara är styrt uppifrån i den nya kyrkan utan att engagemanget kommer från församlingarna för att man ska kunna vara en aktiv kraft i samhället.

Hur går tankarna kring en gemensam kyrka hos våra grannar Baptisterna i Salemkyrkan? Jag kontaktar ordförande Göran Ahlberg. Göran säger att man inte har pratat så mycket om detta i församlingen ännu. Det har inte känts så aktuellt, men det fnns en del oro och farhågor i församlingen.

Vad är egentligen målet? Salemkyrkan ser gärna ett ökat gemensamt arbete mellan våra församlingar, inte minst i kampen mot traffcking, men också för att göra människors situation bättre på på Söder och i omvärlden. Tvång från centralt håll hur organisationen ska se ut främjar inte detta samarbete, menar Göran. Utgångspunkten för samarbete bör istället vara en gemensam vision om att uträtta något tillsammans. Gemenskapen bör byggas underifrån på församlingsnivå.

Jag har lärt mig lite mer genom mina samtal, och känner att det är angeläget att vi i Andraskyrkan fortsätter att engagera oss i denna viktiga framtidsfråga.

Krister Lewenton

Loggor